Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu openfil.com/e-sklep

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego Openfil.com prowadzonego pod adresem domeny: Openfil.com/e-sklep

Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel sklepu Openfil Marcin Agacki z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-086 Katowice, ul. Sokolska 14/6, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 643-158-54-39, numer statystyczny REGON 240309533 (dalej jako: „Administrator” lub „Sklep internetowy”).
Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

Na jakiej podstawie zbieramy Twoje dane?

Twoje Dane osobowe (Klienta) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W jakim celu i jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

Sklep internetowy Openfil.com/e-sklep pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j. : imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Wymienione powyżej dane osobowe przetwarzane są przez Sklep internetowy w celu:

obsługi konta w e-sklepie
realizacji zamówienia – realizacja zamówienia/ wykonania umowy wymaga podania niezbędnych danych osobowych;
prowadzenia działań marketingowych produktów oferowanych przez sklep, w tym w celach analitycznych; przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest interesem sklepu, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu internetowego.

Powyższe dane osobowe podane przez Ciebie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi Twojego konta klienta. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do czasu upłynięcia okresu odpowiedzialności i rozwiązania wzajemnych roszczeń z tytułu zawartych umów.
Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do czasu poinformowania Sklepu o odmowie otrzymywania informacji handlowej. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do czasu upłynięcia okresu odpowiedzialności i rozwiązania wzajemnych roszczeń z tytułu zawartych umów. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną od naszych partnerów handlowych, z którymi prowadzimy wspólne działania marketingowe i promocyjne oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez tych partnerów oraz naszych działaniach marketingowych. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do czasu poinformowania Sklepu o odmowie otrzymywania informacji handlowej. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do czasu upłynięcia okresu odpowiedzialności i rozwiązania wzajemnych roszczeń z tytułu zawartych umów. Pamiętaj, że jeśli nie skończyłeś 16 lat, a chciałbyś otrzymywać informacje na temat oferty Sklepu, to Zgodna na takie informacje powinna być udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna, w przypadku osób poniżej 16 roku życia. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać w każdym czasie cofnięta, jednakże jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie pierwotnej zgody.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe ?

Przekazane przez Ciebie Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności, biurom księgowym przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z realizacją umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Co możesz zrobić ze swoimi danymi i jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. Możesz żądć ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń w celu zachowania ich poufności i wykorzystywania ich zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy Openfil.com na bieżąco, dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Sklep internetowy dokłada wszelkiej staranności w celu zapewniania bezpieczeństwa Twoich danych poprzez, stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. W szczególności wykorzystuje środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych, wszelkich przesyłanych informacji oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W tym celu korzystamy z z między innymi środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są Dane Osobowe.
3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Pamiętaj natomiast, że Wszelkie działania podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Ty nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.
Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

Sklep internetowy zapewnia Ci pełną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego pod adresem:
Openfil Marcin Agacki
ul. Sokolska 14/6
40-086 Katowice
lub pocztą e-mail na adres:
biuro@openfil.com

Możesz także skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 602 213 390

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się poniżej. Ponadto Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Sklepu internetowego.

Google Analytics
Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Sklepu internetowego. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu internetowego, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Sklepu internetowego, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Polityka cookies

Sklep Openfil.com/e-sklep (dalej: „Sklep internetowy”) w sposób automatyczny nie zbiera żadnych informacji. Wyjątkiem są dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze stron pod domeną Openfil.com
Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane w przeglądarce internetowej, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Sklepu Internetowego.

Jakie pliki cookie`s są przez nas wykorzystywane?
Pliki cookies wykorzystywane przez nasz Sklep internetowy mogą mieć charakter czasowy lub trwały. Czasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki użytkownika Serwisu, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Serwisu (hasło, login), co przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Sklepu internetowego. sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości;

W jakich celach wykorzystujemy piki cookie`s?

w celu prawidłowej obsługi Sklepu internetowego i uproszczenia procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, zapamiętanie aktualnej zawartości koszyka, identyfikacja klienta);
w celu działań reklamowych oraz marketingowych, także prowadzonych przez współpracujące z nami sieci reklamowe; w tym dostarczania użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do jego preferencji, zainteresowań, danych demograficznych (wiek, płeć) oraz lokalizacyjnych;
w celu tworzenia statystyk oglądalności Serwisu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości, a także analizowania skuteczności prowadzonych działań reklamowych i marketingowych;
w celu integracji strony Sklepu z usługami zewnętrznymi, takimi jak m.in. Facebook czy Twitter(np. aktywne zalogowanie w usłudze, wyświetlanie listy znajomych również lubiących tą stronę na Facebook’u, itd.)

Czy musisz się na nie zgadzać?

W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowne ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są zwyczajowo dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystacie.

Co się stanie jeśli się nie zgodzisz na ich wykorzystanie?

Musisz wiedzieć, że zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Openfil.com w szczególności sklepu internetowego.

Polecane na jesień

Logowanie klienta

Nie pamiętasz hasła?

Koszyk

POMOC

Potrzebujesz pomocy. Nie wiesz co wybrać, zadzwoń:
+48 602 213 390